Omlouváme se,ale stránky se v tuto dobu aktualizují. Děkujeme za pochopení.

Co je BIM ?

Informační model budovy (anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management), tedy zkráceně BIM je digitální model budovy od projektování, přes stavbu ke správě budovy po celou dobu životnosti.


BIM je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb infrastruktury - rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. BIM nabízí řešení pro návrh, vizualizaci, simulace a spolupráci vycházející z obsahově bohatých informací inteligentního modelu. Umožňuje tak lepší, informovanější rozhodování a boří překážky v procesech stavebnictví. Informační model budovy má širší a obecnější využití. Nemá sloužit pouze architektovi pro generování projektové dokumentace, nebo stále aktualizovaných vizualizací, ale v celém životním cyklu budovy – počínaje architekty a projektanty, přes projektové manažery a stavební firmy až třeba po správu budovy.

 

Zdroj : Odborná rada pro BIM z.s. http://www.czbim.org

 

Informační model budovy (anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management, zkráceně BIM) je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu.

Informační model budovy je v podstatě digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho navrhování, výstavbu a provoz po dobu jeho užívání.

Zdroj : Wikipedie - cs.wikipedia.org

 

 

Jaký je obecný přínos BIM ?

-          úspora nákladů a času počítaná za celý životní cyklu stavebního díla

-          zlepšení komunikace mezi účastníky stavebního procesu

-          zlepšení kontroly stavebního procesu

-          zlepšení kontroly stavebního díla

-          zvýšení transparentnosti a lepší přístup k informacím při rozhodování v různých etapách životního cyklu stavby

-          ochrana životního prostředí díky možnostem simulací v etapě přípravy projektu

-          snadnější možnost zpracování variant

 

Zdroj : BIM Příručka (2013 - Odborná rada pro BIM z.s.   z.s. http://www.czbim.org)

 

 

Z našich dosavadních zkušeností můžeme zásadní výhody BIM v projektové činnosti oproti klasické 2d dokumentaci takto shrnout:

-          s aktualizací 3D modelu je vždy aktualizovaná projektová dokumentace

-          pohledy v různých režimech zobrazení 

-          vytvoření libovolného množství řezů

-          generování různých typů tabulek, výpisů a výkazů podle zadaných parametrů

-          snadná detekce kolizí a eliminace chyb v dokumentaci

Využíváme v současnosti nejmodernější a zároveň i nejefektivnější technologie hromadného pořizování přesných prostorových bodů pro naši práci při vytváření 3D modelů budov.

Co je laserové skenování 3D?

Laserové skenování 3D (Laser scanning) je nejmodernější technologie na vysoce přesné zaměření reálných objektů.  Jedná se o metodu bezkontaktního měření, umožňující sběr dat ve viditelném rozsahu přístroje – 3D skeneru.

Základním principem fungování laserového skeneru je prostorová polární metoda. Výsledkem výpočtu jsou 3D souřadnice měřeného bodu objektu v souřadnicovém systému skeneru, který je obecně orientován a umístěn. Pro neskenování bodů objektu se používá principů rozmítání laserového svazku, pomocí kterých jsou na povrchu objektu měřeny body v profilech ve zvolené hustotě. Takto zaměřené body tvoří tzv. mračno bodů, které představuje trojrozměrný obraz nasnímaných objektů a složitých tvarů. Pro zlepšení orientace uživatele při zobrazení je v některých systémech bod zobrazen nejen polohou, ale také barvou, která vyjadřuje intenzitu přijatého signálu při měření délek. Barevně jsou takto odlišeny povrchy z různých materiálů, úprav a geometrické konfigurace.

Při zpracování „mračna bodů“ se provádí jejich transformace do požadovaného souřadnicového systému ve specializovaném softwaru a aproximace měřených bodů geometrickými entitami, konstrukčními prvky, případně tělesy. Vzniká model. Pro lepší lidské  vnímání se přistupuje k vizualizaci, jejíž výsledek slouží pro prezentační účely,  hlavně usnadňuje orientaci modelu a dále umožňuje rozšíření modelu o další údaje, jako jsou materiály, textury, osvětlení apod. Takto vytvořený model umožňuje mimo jiné virtuální prohlížení, kdy jsou jednotlivé snímky generovány s fotografickou kvalitou a lze je využít např. pro prezentaci modelu, zhodnocení vlivu nové zástavby na stávající ráz krajiny apod. 

 

Výhody laserového skenování:

-          minimalizace sběru dat až o 98% oproti klasickým metodám měření

-          vysoká efektivita měření (přes 100 tis. měření za sekundu) při minimálních nepřesnostech

-          vysoká přesnost měření (do 3mm)

-          používaný typ laseru je oku neškodný

-          měření probíhá bez přerušení výroby a za plného provozu budovy

-          žádné omezení měření v běžných provozech

-          eliminace měřicích prací ve výškách


Není pochyb, že i v oblasti BIM lze získaná data využít pro různé studie, vizualizace, plánování, dokumentaci stávajícího stavu, tvorbu digitálního modelu terénu a 3D modelování složitých objektů jako jsou technická zařízení budov, fasády, historické stavby, interiéry...

®2017, L.S. Konzult