Jednou z našich činností je vypracování zjednodušené dokumentace stavby, která se v odborné terminologii nazývá PASPORT.

Dá se říci že platí :
PASPORT STAVBY = ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
 
Pro získání údajů o stavbách využíváme jednak běžná délková měřidla (metr, pásmo), dále laserové dálkové zaměřovače, geodetické zaměřování totální stanice,  či nivelační přístroje. K vytváření 2D výkresové dokumentace pro pasportizace staveb používáme software AutoCad od společnosti Autodesk.
 
V oblasti vypracování pasportů staveb se zaměřujeme zejména na bytové domy – byty a jejich příslušenství
Konkrétně u bytů je PASPORT STAVBY možná jedinou dokumentací, díky které může majitel stavby /Společenství vlastníků jednotek/   splňovat předpis o uchovávání dokumentace odpovídající skutečnému provedení. Zvláště po 1.1.2007, kdy vešel v platnost zákon 183/2006 Sb./Stavební zákon/ je situace s dokumentací bytů a vůbec bytových domů velmi špatná až alarmující. Bohužel právě tento nový zákon zavedl podmínku, kdy stavební úpravy pokud se nemění vzhled stavby a nezasahuje do nosných konstrukcí nepodléhají stavebnímu povolení, ani ohlášení stavby. Samozřejmě společně s tímto „uvolněním“podmínek“, které má snahu zjednodušit povolování staveb vznikla situace, že stavebníkům nevyplývá ze zákona žádná povinnost projektovou dokumentaci ke stavbě vypracovat. Ze své praxe víme víme, že z původní dokumentací starších bytových domů a bytů to bývá často složité a bývá ve většině případů nedostupná. Dnešní realita k této situace značně přispívá. Před 1.1.2007 projektovou dokumentaci ke stavebním úpravám bytů vyžadovaly stavební úřady a ta musela obsahovat i patřičné legislativní a normativní předpisy pro provedení stavby a podmínky obecně technických požadavků na výstavbu. Stavební úřad rovněž kontroloval provedení výchozích revizí elektrického, či plynového odběrného zařízení a kdo stavbu provedl. Jsme toho názoru, že bez přítomnosti projektu trpí bohužel kvalita prováděných stavebních úprav. Ale to už je realita současné doby v tomto směru. Ke zlepšení situace okolo dokumentování staveb určitě přispívá právě PASPORT STAVBY.
 
PASPORT STAVBY a legislativa ?
Dle zákona 183/2006 Sb./Stavební zákon/ má vlastník stavby povinnost uchovávat.dokumentaci Paradoxní na tom je, že stavební zákon přenáší ze stavebníka povinnost za uchovávání dokumentaci na vlastníka stavby, za kterého  považuje společenství vlastníků jednotek. Konkrétně u bytových domů vzniká situace, kdy SVJ se musí domáhat projektové dokumentace  od stavebníka v případech,kdy stavba podléhá ohlášení stavby, či stavebnímu povolení.
 Tak že „Vážená společenství“, pro vás je důležitý §125 stavebního zákona, který říká :
 
Dokumentace skutečného provedení stavby
 (1)  Vlastník  stavby  je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou  dokumentaci  odpovídající  jejímu  skutečnému provedení podle  vydaných  povolení.  V  případech,  kdy dokumentace stavby nebyla vůbec  pořízena,  nedochovala  se  nebo  není  v  náležitém stavu, je vlastník  stavby  povinen  pořídit  dokumentaci  skutečného provedení stavby. Při  změně  vlastnictví  ke  stavbě  odevzdá  dosavadní vlastník dokumentaci  novému vlastníkovi stavby.
 (2)  Nejsou-li  zachovány  doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel,  pro který byla stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro  který  je  svým  stavebně  technickým  uspořádáním  vybavena.  Jestliže vybavení  stavby  vyhovuje  několika  účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.
  (3)  Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu  nařídí,  aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není  nezbytná  úplná  dokumentace  skutečného  provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.
(4)  Není-li  třeba  dokumentaci  pořízenou  podle  odstavce  1  nebo 3 doplnit,  změnit  nebo  jinak  přepracovat, stavební úřad ji ověří a po jednom ověřeném vyhotovení zašle vlastníkovi stavby a obecnímu úřadu, v jehož  správním obvodu se stavba nachází, není-li sám stavebním úřadem. To  platí  i  pro  dokumentaci  skutečného provedení stavby předloženou  stavebnímu  úřadu  spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
(5)   Za  vlastníka  stavby  podle  odstavců  1,  3  a  4  se  považuje společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu
(6)  Rozsah  a  obsah  dokumentace  skutečného provedení stavby stanoví prováděcí právní předpis.
 
 
Co má obsahovat PASPORT STAVBY určuje vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhl. 62/2013 Sb. a to konkrétně příloha 7. kapitola 2.
 
Z toho předpisu vyplývá, že zjednodušená dokumentace (pasport stavby) obsahuje části:
 
A Průvodní zpráva
B Souhrnná zpráva
C Zjednodušený situační výkres
D Zjednodušená výkresová dokumentace
 
Zjednodušená výkresová dokumentace musí obsahovat:
Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby  v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem  způsobu užívání všech prostorů a místností.
 
 
Naše činnost se při vypracování PASPORTU STAVBY  řídí ustanovením tohoto v  současnosti platného a určující legislativního předpisu. 
 
 

®2017, L.S. Konzult