Navrhujeme, projektujeme a provádíme kontroly požárně bezpečnostních zařízení

V návaznosti na požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) navrhujeme a projektujeme tyto druhy vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení :

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (ZOKT)
Slouží k zabránění šíření a k odvedení zplodin hoření a tepla vzniklého požáru mimo objekt. Tím je sníženo tepelné namáhání stavebních konstrukcí a zlepšena možnost evakuace osob i provedení represivního zásahu.
Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) je uváděno v ČSN 73 08..  jako samočinné odvětrací zařízení (SOZ).
Zařízení projektujeme dle ČSN 73 0802 příloha H a dále ČSN P CEN/TR 12101-5, ČSN 730810.

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)
Slouží k včasné signalizaci vzniklého ohniska požáru. Samočinně, nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace osobám určeným k zajištění represivního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru, usnadňují, případně provádějí protipožární zásah.
Zařízení projektujeme dle ČSN 73 0875 a ČSN 34 2710

Pro EPS navrhujeme výrobky zn.PROTEC 

Druhy vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení jsou specifikovány §4 odst. 3) vyhlášky 221/2014 Sb.

Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení jsou požárně bezpečnostní zařízení, na jejichž projektování, montáž, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky.

Požárně bezpečnostní zařízení jsou systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení.V souladu s §7 odst. 3) vyhlášky 221/2014 Sb. provádíme kontroly provozuschopnosti u těchto požárně bezpečnostních zařízení:

Zařízení pro zásobování požární vodou
Zařízení pro omezení šíření požáru
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru

®2017, L.S. Konzult