Laserové skenování 3D (Laser scanning) je nejmodernější technologie na vysoce přesné zaměření reálných objektů.  Jedná se o metodu bezkontaktního měření, umožňující sběr dat ve viditelném rozsahu přístroje – 3D skeneru.

Základním principem fungování laserového skeneru je prostorová polární metoda. Výsledkem výpočtu jsou 3D souřadnice měřeného bodu objektu v souřadnicovém systému skeneru, který je obecně orientován a umístěn. Pro neskenování bodů objektu se používá principů rozmítání laserového svazku, pomocí kterých jsou na povrchu objektu měřeny body v profilech ve zvolené hustotě. Takto zaměřené body tvoří tzv. mračno bodů, které představuje trojrozměrný obraz nasnímaných objektů a složitých tvarů. Pro zlepšení orientace uživatele při zobrazení je v některých systémech bod zobrazen nejen polohou, ale také barvou, která vyjadřuje intenzitu přijatého signálu při měření délek. Barevně jsou takto odlišeny povrchy z různých materiálů, úprav a geometrické konfigurace.

Při zpracování „mračna bodů“ se provádí jejich transformace do požadovaného souřadnicového systému ve specializovaném softwaru a aproximace měřených bodů geometrickými entitami, konstrukčními prvky, případně tělesy. Vzniká model. Pro lepší lidské  vnímání se přistupuje k vizualizaci, jejíž výsledek slouží pro prezentační účely,  hlavně usnadňuje orientaci modelu a dále umožňuje rozšíření modelu o další údaje, jako jsou materiály, textury, osvětlení apod. Takto vytvořený model umožňuje mimo jiné virtuální prohlížení, kdy jsou jednotlivé snímky generovány s fotografickou kvalitou a lze je využít např. pro prezentaci modelu, zhodnocení vlivu nové zástavby na stávající ráz krajiny apod.