Koncepce zavádění metody BIM v ČR schválena vládou

Dne 25. září 2017 vláda ČR schválila materiál Koncepce zavádění metody BIM v České republice.

 

Materiál vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto gestor pro zavádění BIM v ČR, a to ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM a Státním fondem dopravní infrastruktury. Dokument byl předložen na základě usnesení vlády č. 958, o významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ze dne 2. listopadu 2016.

BIM (český ekvivalent "informační modelování staveb") představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. V rámci systému BIM vzniká digitální vícerozměrný model stavby (tzv. BIM model), obsahující geometrické a popisné informace, který slouží jako otevřená databáze informací o stavbě pro její návrh, provedení, provozování a vzájemné propojení těchto etap. Stavebnictví vytváří díla dlouhodobé životnosti a užitné hodnoty a je vstupním tvůrčím sektorem pro budoucí hospodářský a sociální rozvoj státu. Je tedy nutné zajímat se nejen o počáteční investici do projektu, ale klást důraz na náklady celého životního cyklu. Jedním z hlavních nástrojů, jak dosáhnout vyšší produktivity, inovativnosti a konkurenceschopnosti sektoru stavebnictví, je široké využívání informačních technologií. Používání metody BIM je proto základní podmínkou digitalizace stavebnictví, tzv. Stavebnictví 4.0.

Koncepce nastiňuje stav zavádění BIM v Evropě a v českém prostředí, uvádí klíčová témata týkající se oblasti BIM, která je nutno řešit a obsahuje Plán postupného zavádění BIM v ČR v letech 2018 - 2027 včetně doporučených opatření, aby tato metoda mohla být běžně a efektivně využívána.

Klíčovým termínem uváděným v materiálu je rok 2022, odkdy je plánováno uložení povinnosti použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů (včetně zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace), se zohledněním závěrů z vyhodnocení pilotních projektů a s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých druhů staveb.

Schválením Koncepce zavádění metody BIM v ČR dala vláda jasný signál, že podporuje zavedení BIM do stavební praxe v České republice.

 

Koncepce zavádění metody BIM v ČR

Koordinace zavádění BIM na evropské úrovni

Koordinací zavádění metody BIM na evropské úrovni se zabývá pracovní skupina EU BIM Task Group, ve které má své zástupce i MPO ČR.

Do pracovní skupiny EU BIM (v abecedním pořadí) jsou zapojeny tyto členské státy EU:

Rakousko, Belgie, Česká republika, Německo, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, Itálie, Litva, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie


Klíčovým výstupem pracovní skupiny je Příručka pro zavádění BIM evropským veřejným sektorem  z roku 2017

®2017, L.S. Konzult