Nabízíme vypracování požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) v oboru pozemních staveb pro všechny stupně projektové dokumentace.

Požárně bezpečnostní řešení stavby v případě potřeby klientů  projednáme a předložíme ke schválení příslušnému odboru prevence Hasičského záchranného sboru (HZS), který vykonává státní požární dozor. 

PBŘ je vždy vypracované autorizovanou osobou v příslušném oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "autorizační zákon"), resp. zákona č. 224/2003 Sb.

PBŘ projektujeme v souladu s ČSN řady 7308… a ČSN EN (Eurokódů).

 

PBŘ je nedílnou součástí projektové dokumentace, jejíž rozsah  specifikuje  vyhláška č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb.

 

Kromě uvedené vyhlášky o dokumentaci staveb určuje obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení rovněž vyhláška 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Je určeno pro stupně dokumentace po vydání územního rozhodnutí. Obě vyhlášky stanovují rozsah v souladu a naše PBŘ zejména u dokumentace pro vydání stavebního povolení je vždy vypracované v kontextu s uvedenými legislativními předpisy.

 

Info:Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení podle vyhlášky 221/2014 Sb.

 
Požárně bezpečnostní řešení v procesu BIM
Spolupracujeme rovněž na zakázkách staveb, které jsou vytvářeny v procesu BIM. Připravujeme implementaci požárně bezpečnostní řešení z ohledem na tento proces. Znamená to spolupráci na 3D modelu, který je nosičem informací a dat, které se postupně rozšiřují již od samotného návrhu stavby.  V této souvislosti je třeba říci,že tato implementace nemá zatím v legislativě, ve standardech a v normových požadavcích České republiky žádnou oporu a cítíme se stále víceméně průkopníky v této oblasti. Zároveň cítíme velký potenciál a nesporné výhody tohoto procesu. Je to cesta, kterou určitě chceme do budoucna směřovat .
 
Základní informace o rozsahu a možnostech implementace PBŘ do 3D modelu,který je součástí procesu BIM:
Postup implementace do 3D modelu je vždy předem konzultován se zpracovatelem stavebně konstrukční části, která je „základním kamenem“.  Z našich dosavadních zkušeností většinou dochází k vytváření lokálního modelu s řešením PBŘ, ke kterému je připojen centrální model.    
 
Požární úseky a požární riziko
Požární úseky jsou v modelu vytvořeny jako funkční zónové oblasti s ohraničením. Tato oblast umožní ověřit ohraničující konstrukce z hlediska požadavků na jejich požární odolnosti a  dále například, zda jsou dodrženy mezní rozměry a plocha požárního úseku.

Návrh a posouzení únikových cest (nechráněných a chráněných)
Části  budovy v modelu, které jsou součástí únikových cest jsou nahrazeny inteligentní zónou, která s sebou nese všechny informace ohledně typu cesty, počtu evakuovaných osob, druzích prostorů propojovaných, ale i další potřebné informace k posouzení vhodnosti jednotlivých cest. Součástí je rovněž vyznačení rizikových míst.

Posouzení odstupů
Konstrukčním prvkům vnějšího pláště jsou přidány parametrické informace o požárně nebezpečném prostoru. Tyto informace jsou v grafické formě a nejlépe jsou znázorněny ve 3D zobrazení, kde je detailně vidět, jestli se v této zóně nachází případná další budova, popřípadě v jak velké části je zasažena.
 
 
Návrh zařízení pro protipožární zásah
Do modelu jsou umístěna jednak  technická zařízení jako funkční prvky stavby, obohacené o důležité parametry. Dále jsou do modelu zahrnuty přístupové komunikace, nástupní plochy, vnitřní a vnější zásahové cesty.

®2017, L.S. Konzult